Geen pleziervaart in Gents Zwin

Geen pleziervaart in Gents Zwin

De bevaarbaarheid van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle in functie van waterrecreatie maakt geen deel uit van de basisdoelstellingen van het Sigmaproject Scheldemander Gent-Wetteren. Dat blijkt na een parlementaire vraag van Mathias aan minister Ben Weyts. Die laatste heeft de Vlaamse Waterweg, die bevoegd is voor het project, dan ook meegegeven dat men deze functie niet verder uitwerkt.

Reeds langer zijn er plannen van de Vlaamse Waterweg om pleziervaart toe te laten in het kader van het uitbaggeren van de Scheldebocht tussen Gentbrugge en Melle. Die werken kaderen dan weer in het Sigmaproject van de Vlaamse overheid dat waterveiligheid als primaire doelstelling heeft. De Vlaamse Waterweg is belast met de uitvoering van dat plan.

Op de piste om pleziervaart te lanceren in het gebied kwam heel wat protest van omliggende lokale besturen die vrezen voor het voortbestaan van het waardevolle natuurgebied dat ook wel het ‘Gentse Zwin’ genoemd wordt. In april bleek in de lokale pers dat ministers Schauvliege en Weyts niet langer achter de pleziervaart zouden staan. Gentenaar De Clercq diende daarop een parlementaire vraag in bij diezelfde twee ministers waarop Weyts nu een gecoördineerd antwoord aan hem voorziet waarin hij dat nieuws bevestigt.

De minister van Openbare Werken haalt in zijn antwoord de bemiddelingsronde van de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers aan die alle betrokken over het project consulteerde. Weyts stelt daarover het volgende: “Uit de bemiddelingspoging van gouverneur Briers concludeer ik dat het draagvlak voor waterrecreatie bij de betrokken lokale besturen en enkele betrokken stakeholders gaandeweg is afgenomen. Ik heb daarom formeel bevestigd aan de gouverneur dat de uitgangpunten zoals hierboven omschreven nog steeds gelden, en dat de bevaarbaarheid in functie van waterrecreatie op zich geen deel uitmaakt van de basisdoelstellingen. Ik heb aan De Vlaamse Waterweg nv meegeven dat men deze functie dan ook niet meer verder uitwerkt.”

Met die uitspraak bevestigt de minister hetgeen voorheen in de pers verscheen. Wel stelt hij in zijn antwoord eveneens dat er baggerwerken noodzakelijk zijn om het waterbergend vermogen te herstellen, hetgeen volgens hem door niemand wordt betwist. Daarnaast geeft hij mee dat het overleg met de lokale besturen en stakeholders nu terug zal worden hervat in het kader van het vervolgtraject en de verder te nemen keuzes inzake de uitvoering van het Sigmaplan.

Mathias De Clercq: “Het is een goede zaak dat de minister aan de Vlaamse Waterweg verzoekt om de functie inzake waterrecreatie voor het gebied niet verder uit te werken en tevens bevestigt dat de bevaarbaarheid in functie van die bestemming op zich ook geen deel uitmaakt van de basisdoelstellingen. In dat opzicht is dit een belangrijke tegemoetkoming van de minister, zeker aan de Stad Gent die reeds langer verzoekt om in dit belangrijke natuurgebied geen pleziervaart te voorzien. Het is nu afwachten welke stappen verder zullen worden ondernomen. Als Gents parlementslid zal ik dit dossier alleszins verder blijven opvolgen teneinde het waardevolle Gentse Zwin te vrijwaren.”