Mathias De Clercq, Mathias.Gent of mathiasdeclercq.be (hierna “Mathias.Gent”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden.

Wij begrijpen dat u wil weten waarom wij uw persoonsgegevens vragen en dat u nieuwsgierig bent naar wat wij daar allemaal mee doen. Via dit privacy statement (hierna “Privacy Statement”) proberen wij hier alvast een antwoord op te bieden. Indien u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Om misverstanden te vermijden, verduidelijken wij dat dit Privacy Statement van toepassing is op onze website http://mathias.gent (hierna “Website”) en op alle relaties tussen Mathias.Gent en haar (potentiële) partners.

Mathias.Gent is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens moet u dus bij ons zijn en kan u steeds contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Per post: Mathias De Clercq, Hoogpoort 37/103, 9000 Gent

Per e-mail: [email protected]

Telefonisch: 09/225.45.05

Van elke gebruiker van de Website verzamelen wij gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot, het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat, geografische locatiegegevens (zie Cookie Policy voor meer uitleg).

Daarnaast verzamelen wij ook de volgende door u aan ons verstrekte informatie: persoonlijke identificatiegegevens:

  • Voornaam;
  • E-mailadres;
  • Postcode;
  • Telefoonnummer (optioneel).

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld naar aanleiding van:  

Een bezoek aan de Website;

Het invullen van een inschrijvingsformulier (deelname als vrijwilliger);

Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website).

De verwerking van persoonsgegevens door Mathias.Gent is gebaseerd op de toestemming van u als betrokkene. Wij verwerken deze gegevens enerzijds voor operationele doeleinden (het beheren van de vrijwilligerslijst en toewijzen van activiteiten aan de verschillende vrijwilligers) en anderzijds voor zakelijke doeleinden (in het kader van de campagnevoering en voor het toesturen van onze nieuwsbrieven).

Belangrijk om weten is dat u uw toestemming eenvoudig kan intrekken.

Indien u bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven of informatie over de campagne van Mathias.Gent meer wenst te ontvangen, kan u op elk moment uitschrijven door deze optie aan te klikken, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Mathias.Gent.

Mathias.Gent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden behouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens te behouden voor een bepaalde periode. Voorwaarden voor behoud/opslag die door specifieke wetgeving zijn vastgesteld, worden steeds door ons  nageleefd.

Mathias.Gent heeft de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn of wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan.

In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden.

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post) .

U beschikt over de volgende rechten:

Recht van inzage en kopie;  

Recht van aanpassing of rectificatie;

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);

Recht op beperking van verwerking;

Recht van bezwaar;

Recht op overdraagbaarheid.

 

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zal Mathias.Gent eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.  

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop Mathias.Gent uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt.  

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden.

In de eerste plaats kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact(at)apd-gba.be

 

In de tweede plaats, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Dit Privacy Statement is van toepassing vanaf 09/02/2018.

Mathias.Gent behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement eenzijdig te wijzigen.